Wyszukaj oferty

Kiedy
Gdzie
Miasto
Transport
Kategorie
Promocja, last minute
Udogodnienia
Cena minimalna
Cena maksymalna

Zanim zarezerwujesz

Ważne informacje dla uczestników wyjazdów młodzieżowych

WAŻNE INFORMACJE
DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

 • REZERWACJA

Jeśli zdecydują się Państwo zapisać dziecko na wybraną imprezę prosimy o kontakt z nasz biem podróży lub dokonanie rezerwacji poprzez stronę internetową. Rezerwacja imprezy wymaga podpisania Umowy-zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej oraz zapoznania sie z Warunkami uczestnictwa, które są integralną częścią umowy.

 • CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny za imprezy podane są w PLN, plus ewentualne dopłaty w Euro lub innej obcej walucie.
Przy każdej ofercie, w części ŚWIADCZENIA podajemy jakie świadczenia zawarte są w cenie imprezy, a jakie są dodatkowo (obowiązkowo lub dobrowolnie) płatne.
Podane w ofercie ceny biletów wstępu, imprez fakultatywnych itp. są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom.
Cena imprezy nie obejmuje innych kosztów, niż te wyszczególnione w ofercie, a przede wszystkim takich opłat jak: kosztów biletów wstępu, imprez fakultatywnych, zwyczajowych napiwków, napojów do posiłków zamawianych u kelnera, itp.
Płatności za imprezy można dokonać bezpośrednio w biurze gotówką lub przelewem na konto. Zgodnie z warunkami uczestnictwa, przy zawieraniu umowy zgłoszenia należy wpłacić min. 30% wartości imprezy. Dopłata do całości imprezy musi nastąpić na 29 dni przed planowaną datą wyjazdu.

 • KARTA KWALIFIKACYJNA

Bardzo ważnym dokumentem, związanym z realizacją imprez dla dzieci i młodzieży, mającym wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo jest „Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii, obozu młodzieżowego”, która podczas trwania imprezy jest dla opiekunów jedyną informacją o ogólnym stanie zdrowia uczestnika. Oprócz danych zdrowotnych, karta zawiera informacje kontaktowe do rodziców lub prawnych opiekunów, z którymi to kadra na kolonii lub obozie może, w nagłym wypadku, nawiązać kontakt. Każdy uczestnik kolonii lub obozu młodzieżowego zobowiązany jest do dostarczenia do biura wypełnionej Karty kwalifikacyjnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Przekazanie prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej jest warunkiem przyjęcia uczestnika na obóz.

 • REALIZACJA IMPREZY I KADRA

Uczestnicy imprez znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry opiekunów, instruktorów sportu, kierowników kolonii i obozów, pilotów wycieczek, ratowników i opieki medycznej. Nasze biuro współpracuje ze sprawdzoną podczas wieloletnich wyjazdów kadrą pilotów, kierowników i wychowawców. Każda zatrudniona przez nas osoba posiada wymagane uprawnienia zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty. Kadra jest odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy, a uczestnicy obozów maja obowiązek podporządkowania się jej poleceniom.
Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu kolonii i obozu oraz stosowania się do poleceń wychowawców. W stosunku do uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Biuro zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinarnych takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożycie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z obozu. Regulamin obozu znajduje się na karcie kwalifikacyjnej.
Pod opieką jednego wychowawcy znajduje się, w zależności od charakteru imprezy, od 10 do 20 niepełnoletnich uczestników. Opieka Biura Podróży nad uczestnikami imprezy rozpoczyna się z chwilą przekazania ich na miejscu zbiórki, a kończy przekazaniem ich uprawnionym osobom po powrocie. Prosimy rodziców o punktualne stawienie się na miejscu powrotu w celu odbioru uczestników.

 • TRANSPORT

Bezpieczeństwo grupy jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego też szczególną uwagę zwracamy na odpowiednie przygotowanie autokaru pod względem technicznym, jak i komfortu jazdy. Autokary, które obsługują nasze imprezy posiadają aktualne badania techniczne oraz zezwolenie Ministerstwa Transportu na międzynarodowy przewóz osób (dotyczy wyjazdów zagranicznych). Autokary spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest stawić się na miejscu zbiórki ok. 15 min. przed podaną w ofercie, planowaną godziną odjazdu autokaru/pociągu. Po przybyciu na miejsce zbiórki każdy uczestnik powinien zgłosić swoją obecność pilotowi lub kierownikowi grupy. Odprowadzający proszeni są o nie wchodzenie do autokaru/pociągu.
Przejazdy na odcinkach krajowych oraz dojazdy antenowe do podanych miejsc odjazdu/powrotu z innych miast w Polsce mogą odbywać się transportem zastępczym np. mikrobusami lub innymi środkami transportu, zawsze pod opieką konwojentów lub wychowawców.
W imprezach z proponowanym transportem pociągiem korzystamy z usług PKP - przedziały rezerwowane, 2 klasa, miejsca siedzące.
Z dworca docelowego uczestnicy dowożeni są autokarami lub busami do miejsca zakwaterowania. Przejazd odbywa się pod opieką wychowawcy lub konwojenta.
W przypadku zbiórek w miejscowościach pośrednich uczestnicy zabierani i odbierani są z peronu. W tym wypadku należy przed 30 min. przyjazdem  pociągu skontaktować się z konwojentem/wychowawcą opiekującym się grupą.
Godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianom spowodowanym warunkami atmosferycznymi, sytuacja na drogach i przejściach granicznych, awarią autokaru lub inną siłą wyższą.
Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został pozostawiony w autokarze i innych środkach transportu bagaż osobisty oraz bagaż główny.
Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu lub przelotu.

 • ZAKWATEROWANIE

Wszystkie obiekty zakwaterowania kolonii i obozów młodzieżowych są dopuszczane do eksploatacji na mocy odpowiednich przepisów obowiązujących w danym kraju, a w Polsce zgłaszane do właściwego Kuratorium Oświaty i dopuszczane do działalności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Opis rodzaju zakwaterowania, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje zawsze przy każdej ofercie.
W większości obiektów zakwaterowania doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14-15 a kończy o godzinie 09-10. Uczestnicy podczas oczekiwania na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu składają bagaże w miejscu wskazanym przez opiekunów.

 • UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez nasze Biuro Podróży jest ubezpieczony na mocy podpisanej Umowy Generalnej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na kwotę od 5000 PLN lub wyższą. Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od: Kosztów Leczenia za granicą do kwoty 10000 Euro, od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na kwotę 7000 PLN (lub wyższą).
Koszty leczenia pokrywane są bezgotówkowo przez Ubezpieczyciela. Koszty lekarstw pokrywane są przez pilota grupy. Dokumenty ubezpieczeniowe związane z leczeniem wypełnia i podpisuje opiekun wraz z poszkodowanym uczestnikiem.
Przy obozach krajowych niezbędne jest posiadanie legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia oraz nr PESEL.
Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia swojego lekarza oraz odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej.
Zalecane jest w takim przypadku rozszerzenie ubezpieczenia o leczenie chorób przewlekłych.
Zalecamy również zawarcie dodatkowo ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Przedmiotem tego ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z rezygnacją z imprezy z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy. Wszystkich szczegółów możecie się Państwo dowiedzieć w trakcie podpisywania umowy.

 • KONTAKT Z UCZESTNIKAMI

Organizator zapewnia bezpośredni kontakt rodzicom lub prawnym opiekunom z uczestnikami kolonii i obozów młodzieżowych, podając na miejscu zbiórki przed odjazdem autokaru/pociągu kartki z adresami i telefonami ośrodka (miejsca pobytu uczestników) oraz numerem kontaktowym do kierownika kolonii/obozu młodzieżowego. Prosimy o kontaktowanie się z uczestnikami w porach posiłków (w godz. 08.00-09.00 oraz 18.00-20.00), gdyż w pozostałych godzinach będzie realizowany program i kontakt telefoniczny będzie utrudniony lub niemożliwy.

 

 • INFORMACJE ZDROWOTNE

W żadnym z proponowanych przez nasze biuro krajów nie występują specyficzne zagrożenia zdrowotne i nie są wymagane szczepienia ochronne. Należy zawsze jednak pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowej wody mineralnej. Aktualne informacje na temat ewentualnych wymogów sanitarnych, bądź zdrowotnych można uzyskać w informacji konsularnej lub zdrowotnej MSZ pod nr telefonu 022-532 94 51 lub na stronach internetowych www.msz.gov.pl

 • INNE

Przy imprezach zagranicznych niezbędnym dokumentem do przekroczenia granicy jest paszport lub dowód osobisty. W większości odwiedzanych krajów wymagane jest, aby paszport ważny był minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy.
Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi ok. 30 dni i jest zróżnicowany w zależności od miejsca wyrabiania i okresu składania wniosku paszportowego. Do krajów, do których Biuro Podróży organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży i które są zawarte w ofercie katalogowej, nie obowiązują wizy. W krajach tych nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i nie występują zagrożenia sanitarne.
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych przedmiotów wartościowych. 
Pieniądze i inne wartościowe rzeczy posiadane przez uczestników, powinny być po przybyciu do miejsca zakwaterowania złożone w depozycie (w miejscu wskazanym przez wychowawców).
Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty sprzętu foto-video lub komputerowego. Należy zwrócić uwagę przy każdym opuszczaniu pokoju hotelowego, aby jego drzwi i okna pozostawały zamknięte.
Imprezy fakultatywne są to wycieczki organizowane podczas pobytu i płatne dodatkowo na miejscu. Ceny biletów wstępu i ceny imprez fakultatywnych są orientacyjne i mogą ulegać sezonowym zmianom, niezależnym od organizatora. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w opisach ofert.

 • DANE OSOBOWE

W związku z udostępnieniem danych osobowych do celów realizacji umowy informujemy, iż zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przekazywanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Administratorem danych osobowych jest Biuro wskazane w ofercie jako organizator imprezy.

 

« wróć

Biuro Podróży WATRA TRAVEL, 20-016, ul. Narutowicza 30 tel. +48 81 743 76 56, +48 22 389 76 56, tel. kom. +48 726 06 56 66 fax. +48 81 743 77 75,

design & engine: adm-media.pl